Historial de octubre, 2015

Comunicamos que a partir del dia 2 de noviembre será obligatorio validar telemáticamente el estacionamiento en las plazas de carga y descarga del ÀreaDUM y el disco horario deja de tener validez. El nuevo sistema está implantado desde el  16 de marzo y hasta ahora coexistían las dos modalidades.
A partir de la próxima semana hay que utilizar el aplicativo ÀreaDUM o el sistema de SMS. El objetivo de la nueva regulación es actualizar el sistema de gestión de les zonas de carga y descarga, favorecer el uso adecuado y optimizar la movilidad  de los vehículos que utilizan estas zonas,  implantando soluciones a través de la tecnología móvil.

A lo largo de estos meses de funcionamiento se han detectado algunas posibilidades de mejora, fruto de la contribución de los usuarios y de las aportaciones de los miembros del Pacte per la Mobilitat. Por eso, a partir de este mes de noviembre el aplicativo incorpora, entre otras, las siguientes funcionalidades:

-Configuración de alarma: aviso sonoro de finalización del tiempo de estacionamiento (opciones de 15 min, 10 min, 5 min, sin aviso).

-Mejora de la geolocalización: más rápida, minimización del uso de GPS para economizar la batería,  no necesidad de activación manual.

-Cuentas de flotas: ampliación del número de  vehículos que se pueden utilizar con una misma cuenta.

-Simplificación del aplicativo: si se deja la app abierta (escogiendo la opción no cerrar sesión) no hay que poner cada vez la contraseña.

-Regulación de denuncias: se diferencia la infracción per falta de utilización del ÀreaDUM del hecho de sobrepasar el límite horario. En este último caso la denuncia se anulable previo pago de una penalización.

areadum

En el documento adjunto encontraréis la nota informativa y en el enlace siguiente podéis ampliar la información.

http://www.areaverda.cat/operar-pel-mobil/areadum/

Modalidad: Presencial

Participantes: Plazas limitadas

Inicio: 24/10/2015

Finalización: 14/11/2015

Horario: Sábados de 09.00 a 14.30h

Calendario:

 • Octubre: días 24 y 31                             
 • Noviembre: días 7 y 14 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

 1. Los socios de ASTAC CONDAL (al corriente de pago) disfrutarán de un precio reducido.
 2. El importe del curso debe ser abonado en su totalidad DIEZ días antes de su inicio.
 3. La plaza no quedará reservada hasta que se proceda al completo pago del curso.
 4. Anulaciones del curso: si se realizan antes de los diez días indicados se devolverá el importe abonado, en caso contrario se descontará un 20% en concepto de gastos ocasionados. En ningún caso se producirán anulaciones ni devoluciones una vez iniciado el curso.
 5. No se admitirá devolución alguna de los libros adquiridos.
 6. Las plazas son limitadas, en caso de no ser posible su admisión se le comunicará lo antes posible.
 7. Esta asociación se reserva el derecho a la cancelación del curso si no se cubre un mínimo de asistencia.
 8. ASTAC CONDAL no se hace responsable del pago de la tasa que le da derecho a examinarse. Lo único que hará será facilitar la carta de pago correspondiente, siempre que Usted se persone en nuestras oficinas en el plazo a tal efecto conferido por la Administración.

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL

14 DE OCTUBRE

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN

 DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE

Modalidad: Presencial

Participantes: Plazas limitadas

Inicio: 17/10/2015

Finalización: 14/11/2015

Horario: Sábados de 09.00 a 14.30h

Calendario:

 • Octubre: días 17, 24 y 31                             
 • Noviembre: días 7 y 14 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:

 1. Los socios de ASTAC CONDAL (al corriente de pago) disfrutarán de un precio reducido.
 2. El importe del curso debe ser abonado en su totalidad DIEZ días antes de su inicio.
 3. La plaza no quedará reservada hasta que se proceda al completo pago del curso.
 4. Anulaciones del curso: si se realizan antes de los diez días indicados se devolverá el importe abonado, en caso contrario se descontará un 20% en concepto de gastos ocasionados. En ningún caso se producirán anulaciones ni devoluciones una vez iniciado el curso.
 5. No se admitirá devolución alguna de los libros adquiridos.
 6. Las plazas son limitadas, en caso de no ser posible su admisión se le comunicará lo antes posible.
 7. Esta asociación se reserva el derecho a la cancelación del curso si no se cubre un mínimo de asistencia.
 8. ASTAC CONDAL no se hace responsable del pago de la tasa que le da derecho a examinarse. Lo único que hará será facilitar la carta de pago correspondiente, siempre que Usted se persone en nuestras oficinas en el plazo a tal efecto conferido por la Administración.

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL

7 DE OCTUBRE

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN

 DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE

 

La CETCAT (Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya) i la COT (Coordinadora d’Organitzacions de Transportistes de Catalunya), MANIFESTEM públicament:

PRIMER.- Arrel dels últims accidents amb víctimes mortals a la N-340 i ja fa poc més  de 3 mesos a la N-240, fa que  torni a estar damunt la taula  la necessitat de buscar solucions a l’alta sinistralitat i congestió que soporten aquestes carreteres.

El sector del transport no n’és desconeixedor dels perills associats a aquestes vies, cal recordar que els seus vehicles les trepitgen a diari. Som els primers interessats en la millora de la seguretat viària de les carreteres.

SEGON.- Declaracions com que  la obligatorietat del traspàs dels camions per les autopistes eradicarà pràcticament en la seva totalitat els accidents amb resultat de mort, posant com exemple l’èxit del “model Girona a la N-II”, no fa més que criminalitzar i qüestionar la professionalitat dels transportistes. Cal tenir present que en més d’un 75% dels accidents on hi ha implicat un camió no és pas culpa del conductor professional.

TERCER.- Rebutgem qualsevol proposta de desviament obligatori del trànsit pesat a canvi de bonificacions parcials en el peatge. El sector ja pateix una càrrega fiscal específica excessiva, entenen com a tal aquella que no és d’aplicació a altres activitats econòmiques, i ens referim als impostos que es paguen sobre el carburant amb un percentatge d’un 45% del preu litre; el  IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica o també conegut com impost de circulació ) i el IEDMT ( Impost Especial sobre determinats mitjans de transport o també anomenat impost de matriculació ), a més de les taxes administratives que s’han de pagar amb caràcter bianual per renovacions de les seves autoritzacions administratives, si és vol continuar amb l’activitat.

QUART.– No se’ns pot fer responsables de les deficiències existents en infraestructures, ni de les decisions polítiques preses en el seu dia en relació a la suspensió de l’execució dels projectes o fins i  tot que no estiguin, en alguns trams, ni tan sols redactats els projectes de desdoblament.

 

Tenint present que des de fa 40 anys a Catalunya més del 67% del les vies d’alta capacitat son de peatge versus el 33% que son gratuïtes, caldria fer-se la següent pregunta:

Es podria pensar que un dels motius que podrien explicar que s’hagin endarrerit les execucions de grans infraestructures, no ha estat  l’interès de les empreses concessionàries per tal de que l’usuari no disposi d’una alternativa totalment gratuïta a la seva oferta?.

Les pressions de les concessionàries s’han posat de manifest en casos en que l’inevitable reconversió de carreteres convencionals en autovies eren un fet, prorrogant-se les concessions amb una sèrie de prerrogatives al seu favor en  l’execució d’aquelles futures vies d’alta capacitat gratuïtes. De fet és parla de possibles compensacions a la concessionària per una eventual inversió privada per la seva part en l’execució de projectes com el tram de Valls a Montblanc o Les Borges Lleida, a canvi d’una inducció forçada, como seria el desviament del trànsit pesat per les vies de peatge.

Si considerem que el  motiu pel qual és necessari el traspàs dels camions a les vies de peatge és en interès del be comú, en el sentit de garantir una menor congestió d’ aquelles carreteres amb un elevat nombre de trànsit i així contribuir a una millora de la seva seguretat viària,  fa necessari posar de manifest que el sector no acceptarà cap tipus de mesura que suposi un increment dels seus costos,  i proposem com alternatives: o bé l’alliberar el peatge mentre durin les obres d’execució com s’ha fet en alguns trams de l’AP-7 o bé l’estudiar la possibilitat de rescatar aquells trams d’autopista quan convisquin a una  distància prou curta amb les vies convencionals a reconvertir en autovies.

Hi ha pendent la creació d’una comissió de treball on hi formaran part representants de l’Administració catalana i l’estatal, per tal de buscar-hi solucions. Donat que al mes de Juny en reunió amb l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, hi va haver el compromís per la seva banda de que no es prendria cap tipus de decisió de forma unilateral, fa pensar, que en breu se’ns convocarà per tal de poder buscar una solució consensuada amb el sector.

El pasado mes de Julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 633/2015 que establece el nuevo reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a aplicar desde 2016, en desarrollo de la Ley  26/2014 de 27 de Noviembre, aprobada a finales de 2014, por la que se establecía un nuevo límite de facturación para que los transportistas autónomos puedan continuar acogidos al régimen de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado del IVA ( lo que coloquialmente se denomina régimen de módulos). Así se aprobó que para 2016 sólo podrá continuarse acogido al régimen de módulos aquellos transportistas autónomos que durante este año 2015 su volumen de rendimientos íntegros (esto es, su volumen de facturación sin incluir el IVA) no supere los 75.000 euros, salvo que el transportista trabaje principalmente para particulares, en cuyo caso el límite  de facturación se establece en 150.000 euros.

No obstante, según la información a la que hemos tenido acceso en el día de hoy, el Ministerio de Hacienda está planteando introducir una enmienda en la Ley de Presupuestos para 2016 que se está tramitando en la actualidad en el Parlamento incrementando los anteriores límites a aplicar a partir del año 2016, en concreto los siguientes: según dicha propuesta que pretende aprobar el Ministerio de Hacienda podrá continuarse acogido al régimen de módulos aquellos transportistas autónomos que durante este año 2015 su volumen de rendimientos íntegros (esto es, su volumen de facturación sin incluir el IVA) no supere los 125.000 euros, salvo que el transportista trabaje principalmente para particulares, en cuyo caso el límite  de facturación se establece en 250.000 euros. 

En cuanto tengamos la confirmación sobre la aprobación de dicha modificación legal, os mantendremos informados.